• Агроактив ЕООД е търговско дружество, регистирано по Търговския закон с уставен капитал в размер на 15 000 лв.

  • Агроактив ЕООД осъществява стопанската си дейност в областта на растениевътството. Дружеството е регистрирано като земеделски производител по ЗЗП. Агроактов ЕООД обработва земеделски земи в землишата на селата Червен, Нисово, Сваленик,Кацелово,Каран Върбовка и Чилнов. Тези населени места се намират в област Русе и общините Две могили и Иваново.

  • Агроактив ЕООД отглежда зърнени, технически и фуражни култури на площ от 1000 хектара.

  • Агроактив ЕООД разполага с машинен парк – тракторна, прикачна и транспортна техника – които му позволява всички технологични операции изискващи се от добрите земеделски практики.

  • Агроактив ЕООД разполага със складова база, която позволява да прибира произведената реколта, да извършва първична обработка на продукцията и да я съхранява. Базата е оборудвана със семечистачна и сушилна техника.

  • Агроактив ЕООД разполага с добре квалифицирани механизатори и селкостопаски работници.

Слънчоглед:

Отглежда предимно черен маслодаен слънчоглед като изцяло са застъпени хибриди на Syngenta.

Пшеница:

Дружеството отглежда зимна мека пшеница на около 35% от обработваемите площи.

Кориандър:

Отглеждането на тази култура спомага за почистването на площите от някои плевели.

Ечемик:

Дружеството е отглеждало сортовете: "Каскадьор", "Крами", "Ахелой" и "Ванеса".