"С преданост към земята"- кредото на АГРОАКТИВ ЕООД
Дружеството ръководено от това кредо:


  • осъществява стопанската си дейност при спазване на добрите земеделски практики;

  • ориентира производството и търговската си дейност към постигане на устойчиво земеделие;

  • създава условия за внедряване на технологии и практики, максимално съобразени с достиженията на аграрната наука;

  • спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд - полага усилия да съвмести производствената си дейност с екологичните правила и норми;

  • стреми се да социализира производствения процес и да предлага услуги на населението в областта на земеделското производство;

  • работи за повишаване жизнения стандарт на своите работници и служители.

Слънчоглед:

Отглежда предимно черен маслодаен слънчоглед като изцяло са застъпени хибриди на Syngenta.

Пшеница:

Дружеството отглежда зимна мека пшеница на около 35% от обработваемите площи.

Кориандър:

Отглеждането на тази култура спомага за почистването на площите от някои плевели.

Ечемик:

Дружеството е отглеждало сортовете: "Каскадьор", "Крами", "Ахелой" и "Ванеса".